Roman Kubišta – článek k cenám za teplo 2

Vážený pane Hrušovský,
je velká škoda, že o místním šetření v našem domě nebyl nikdo ze zástupců SVJD vyrozuměn. Jistě bychom se ho rádi zúčastnili a jeho výsledky v našem domě využili.

Ve své odpovědi uvádíte dvě skutečnosti :

  1. Nedostatečná izolace ležatých rozvodů TV v našem domě (tloušťka jen 5 mm), která již neodpovídá dnešním normám.
  2. Snížení množství odebírané TV v našem domě za uvedené období, které zásadním způsobem vedlo k nárůstu jednotkové ceny tepla pro ohřev 1m3

K argumentu č.1 : Jistě máte pravdu v tom, že bychom na tepelné izolaci rozvodů TV v našem domě mohli mnohé zlepšit a uvést je do stavu odpovídajícímu dnes platným normám. Jistěže technický stav zařízení odpovídá absolutní velikosti koeficientu ohřevu TV (GJ/m3) , avšak z hlediska růstu tohoto koeficientu ohřevu TV (GJ/m3), na který poukazuji a uvádím ho v tabulkách, se jedná o Váš argument chybný. Technický stav našeho rozvodu je celá léta stejný, tedy ani horší ani lepší. Co se zlepšilo, bylo použití předizolovaného potrubí mezi naším domem a VS. Technický stav celého teplovodního vedení (bytový dům – VS) se tedy zlepšil, nám však daný koeficient trvale a pravidelně stoupá a ostrovská teplárna potřebuje k ohřátí jednotkového množství vody stále více a více tepelné energie.

K argumentu č.2 : Samozřejmě spojitost mezi ztrátami cirkulací a poklesem dodávek TV je mi známa. Co tedy způsobilo navýšení koeficientu ohřevu TV v níže uvedeném domě?

Při téměř stejné spotřebě TV (rozdíl jen 0,85%) a deklarovaném oficiálním nárůstu ceny tepelné energie o 9,1% (mezi roky 2011–2016) platí obyvatelé o 24% více za ohřev 1m3 vody. V tabulce samozřejmě uvádím celkovou spotřebu vody, celkovou spotřebu tepelné energie pro ohřev i celkové náklady ohřevu vody. Jinak řečeno, proč teplárna potřebovala na přípravu téměř stejného množství TV o téměř 13% více energie při stejném či lepšícím se technickém stavu rozvodů? Můžete tuto situaci s ohledem na Vaši uváděnou argumentaci nějak vysvětlit?

Pro doplnění ještě uvádím data z dalšího bytového domu.

Zde vlastníci dokonce zvýšili v uvedeném období spotřebu TV o 13% (procentuelně tedy ztráty vlivem cirkulace poklesly). Prezentovaná cena ohřevu dokonce klesla o 0,5%, vlastníci bytového domu si však za ohřev jednotkového množství tepla připlatili o více jak 7%. Tato data Vaší argumentaci již úplně odmítají. 

S přáním hezkého dne.

Ing. Roman Kubišta, místopředseda SVJD