Vyjádření Ostrovské teplárenské, a.s. k nákladům na ohřev 1 m3 TV.

Vážený pane Kubišto,

jak jistě víte, celkové teplo pro ohřev teplé vody je součtem tepla pro ohřev spotřebované teplé vody a ztrát tepla „ztraceného při cirkulaci“ teplé vody z důvodu zajištění požadovaných teplotních parametrů ve výtokových místech. Vzhledem k trvajícímu poklesu celkové spotřeby teplé vody podíl cirkulační složky na celkové spotřebě roste, a tím také roste měrná spotřeba tepla pro ohřev teplé vody. Cirkulační složka tedy závisí významným způsobem na kvalitě a zejména izolaci rozvodů, jak ve vlastnictví Ostrovské teplárenské, a.s., tak i rozvodů v jednotlivých objektech ve vlastnictví odběratelů tepla.   Rozvody teplé vody ve vlastnictví OT, a.s. jsou provedeny z předizolovaného potrubí, kde jsou ztráty omezeny na technické minimum.
Provedli jsme proto místní šetření a orientační měření teploty teplé vody na vstupu a výstupu v bytových domech Hlavní 961-3 a Vančurova 1085-6.
V domě čp. 961-3 jsme naměřili neúměrně veliký rozdíl mezi teplotou přívodu a zpátečky cca 8 oC. Byla zjištěna nedostatečná izolace ležatých rozvodů TV (viz foto) tl. jen 5 mm, která neodpovídá normám. Tato nedostatečná izolace je příčinou vysokých ztrát a tím i vysoké měrné spotřeby, kterou uvádíte ve svém dopise. Pro objektivní dlouhodobé měření teplotních parametrů na vstupu a výstupu je nutné osadit do rozvodů teplé vody jímky pro umístění teplotních čidel, které umožní přesné měření teplot. Nabízíme Vám, že se budeme podílet na úhradě 50 % nákladů na osazení jímek.

U objektu Vančurova1085-6 byl naměřen teplotní rozdíl jen 2 oC, čemuž odpovídá významně menší měrná spotřeba tepla pro ohřev teplé vody než u objektu čp. 961-3.

Pro srovnání uvádíte tabulku nákladů na 1 m3 TV na vybraných SVJ. V tabulce však pro objektivitu chybí zásadní údaje, tj. údaje o množství spotřebované TV, spotřeby tepla pro její ohřev a zejména celková platba za rok, proto tyto údaje doplňuji.

Z tabulky vyplývá, že u objektu čp. 961-3 došlo za uvedené období ke snížení množství odebrané vody o 26 %, což se zásadním způsobem projevilo na Vámi uvedeném nárůstu jednotkové ceny tepla pro ohřev 1 m3 TV.

Pro objektivitu je však nutno dodat, že celkové platby za teplo pro ohřev teplé vody v jednotlivých objektech se snížily i přes nárůst jednotkové ceny tepla. V případě, že by tloušťka izolace vnitřních rozvodů teplé vody byla dle norem, klesla by významně měrná spotřeba tepla pro ohřev teplé vody a tím by došlo k dalšímu poklesu nákladů na ohřev teplé vody.  

S pozdravem

Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva 

Ostrovská teplárenská, a.s.