Tibor Hrušovský – příspěvek zastupitele

Vážení občané města Ostrova,

poslední zastupitelstvo se konalo 28. 6. 2017, kdy jsme měli na programu několik velmi zajímavých bodů. Již z průběhu cca půlhodinové diskuse k programu se dalo očekávat, že jednání bude místy bouřlivé a velice dlouhé. Vzhledem k tomu, že byly vyřčeny i otázky týkající se mé osoby, případně Ostrovské teplárenské, a.s., a protože jsem již neměl možnost na otázky na místě odpovědět, rozhodl jsem to udělat prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a současně i občanům sdělit svůj názor i k ostatním projednávaným bodům.

V úvodu byla schvalována dohoda o narovnání s firmou Jurica a.s. a městem Ostrov ve věci zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci hotelu Myslivna. Firma Jurica a.s. na základě požadavků zástupců města bez uzavřené smlouvy nebo objednávky zpracovala projektovou dokumentaci za několik miliónů, kterou město následně převzalo a využilo ve stavebním řízení. Je s podivem, že bez výběrového řízení, bez schválení zastupitelstvem, případně Radou města, si toto bývalý starosta Bc. Čekan v rozporu s příslušnými zákony vůbec mohl dovolit. Očekával jsem, že v rámci diskuse své počínání občanům vysvětlí, ale po celou dobu projednávání tohoto bodu on i bývalí členové rady města mlčeli jako ryby.

Dalším důležitým bodem jednání byla účetní závěrka Dopravního podniku Ostrova a návrh na odvolání stávajícího jednatele za město pana Matějky a navržení nového jednatele Ing. Nedvěda. V téměř 2,5 hodiny dlouhé diskusi jsme se dozvěděli zajímavé věci, ale nezazněla zde ze strany jednatele pana Matějky ta zásadní informace, že od soboty 1. 7. 2017 nebude Dopravní podnik Ostrov zajišťovat městskou hromadnou dopravu. Přestože pan Matějka je názorově na opačném politickém spektru, než jsem já, považoval jsem ho vždy za slušného člověka. Ovšem to, že jednatel společnosti za město Ostrov neoznámí vedení města, že od 1. 7. nebude ve městě provozována MHD, nelze nazvat jinak než podraz. Možná bylo jeho jednání namířeno proti novému vedení města, ale ve svém důsledku poškodilo občany využívající služby DPO. Musím vyslovit pochvalu vedení města, zejména 1. místostarostovi panu Mgr. Šindelářovi za to, jak rychle zajistili nového dopravce, přestože se dozvěděli až v pátek 30. června, že autobusy jezdit nebudou.

Po tom co se dělo kolem Myslivny a Dopravního podniku jsem přesvědčen, že členové sociální demokracie, kteří „vypověděli“ Bc. Čekanovi poslušnost a tím přispěli ke změně ve vedení města, pravděpodobně litují, že se k tomuto kroku neodhodlali již dříve.

Posledním důležitým bodem byl návrh na jmenování členů představenstva a dozorčí rady Ostrovské teplárenské, a.s. v souvislosti se změnou systému řízení z monistického na dualistický systém řízení. V souvislosti s touto změnou zanikla funkce statutárního ředitele k 30. 6. 2017. Důvodem změny byl zejména návrat k systému, kdy teplárnu mají řídit odborníci, kontrolovat politici a také umožnit zaměstnancům podílet se na kontrole prostřednictvím svého člena v dozorčí radě společnosti. Vyslechli jsme si, zejména z úst pana Bílka, jaké je to nemorální vůči stávajícímu řediteli. Jen nějak zapomněl, že stejným způsobem (při přechodu z duálního na monistický systém za bývalého vedení města) skončili před lety Ing. Veselý a ing. Špalek. Na rozdíl od Ing. Havlana museli skončit okamžitě a nikdo jim za jejich práci ani nepoděkoval. Díky tehdy zavedenému monistickému systému byli zaměstnanci odstřiženi od informací i možnosti podílet se na kontrole a politici dostali přímou možnost podílet se na řízení společnosti. Došlo to tak daleko, že tabulku s informacemi o hospodaření společnosti, která za mého předchozího působení v teplárně byla všem zaměstnancům k dispozici na nástěnce, nedostával ani zástupce statutárního ředitele. Dále byl panem Bílkem vyjádřen názor, že náklady na nové představenstvo budou významně vyšší než na stávající vedení. V tomto se mýlil, neboť ze strany tohoto vedení města byl požadavek, aby náklady na odměňování představenstva a dozorčí rady nebyly na úkor mzdových prostředků pro zaměstnance. I proto mají členové nové dozorčí rady měsíční odměnu o 2 tis. Kč nižší, než měli členové správní rady pod vedením Bc. Čekana. Celková úspora nákladů na odměny dozorčí radě je skoro 150 tis. Kč ročně oproti správní radě. K této úspoře lze připočítat další úsporu za mimořádnou odměnu 100 tis. Kč ročně pro člena správní rady, který vykonával práce nad rámec ostatních členů SR. K tomuto lze také připočítat cca 120 tis. Kč za rok, které byly vypláceny externí společnosti za zajištění nákupu elektřiny a plynu pro teplárnu. Tuto činnost si přeci musí umět energetická společnost zajistit vlastními pracovníky. Po započtení všech těchto úspor jsou náklady na představenstvo prakticky stejné jako náklady na statutárního ředitele a jeho dva zástupce. Navíc mají tři členové představenstva sjednané v součtu nižší odstupné, než měl jeden statutární ředitel. Také jsem chtěl občanům i zástupcům firem na zastupitelstvu sdělit, že přestože jsme opakovaně slýchávali na zastupitelstvu informaci, že teplo se několik let nezdražovalo a zdražovat nebude, tak již v hospodářském plánu předloženém bance při jednání o úvěru a schváleném správní radou vedenou Bc. Čekanem je na rok 2018 plánováno zdražení tepla a v letošním roce se nezdražilo jen díky dotaci ceny tepla z rezerv na opravy, vytvořených za mého dřívějšího působení v Ostrovské, teplárenské, a.s.

Dále se pan Bílek ptal, jestli v případě, že budu zvolen do představenstva Ostrovské teplárenské, a.s. budu současně zastupitelem a členem představenstva. Přestože to zákon nevyžaduje, rozhodl jsem se k 15. 7. 2017 rezignovat na mandát člena zastupitelstva města a budu se naplno věnovat teplárně.

Ing. Hrušovský Tibor

zastupitel za ODS